Obchodní podmínky


 1. Definice v těchto Obchodních podmínkách.
  1. "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím níže uvedených internetový adres, jejíž další funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
   1. mastersofrock.cz
   2. metalfest.cz
   3. pragokoncert.com
   4. rockcastle.cz
  2. “Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
  3. "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží;
  4. "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
  5. "Provozovatel" znamená společnost PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. IČ: 25318136, DIČ: 25318136, spisová značka: B 4696 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 00 PRAHA; e-mail vstupenky, telefonní číslo +420 777 701 591
  6. "Spotřebitel" znamená uživatel - nepodnikající fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
  7. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
  8. "Zboží" znamená věc nebo službu nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

    
 2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
  1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, předmětů a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.
  2. Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
   1. Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
   2. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 36 odst. 3 písm. c) a § 36 odst. 4 se vedlejší výdaje (zejména balné, doprava, pojištění a provize) daní stejnou sazbou jako hlavní plnění. V případě, že by došlo k výskytu dvou sazeb hlavního plnění v jedné objednávce, uplatňuje se pro vedlejší výdaje sazba nejvyšší.
   3. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  3. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
   1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
   2. Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., Martina Mikesková, Růmy 1598, 760 01 ZLÍN.
   3. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
  4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   1. poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   2. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
   3. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
   4. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
  5. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejím předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
  6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je Provozovatel povinen spotřebitel vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.
  7. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, nekompletní, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
  8. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
  9. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy vstupenky. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru http://www.coi.cz/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

  10. Jste povinni respektovat “Provozní řád kempu/parkoviště”, “Provozní řád festivalu” nebo , “Provozní řád místa kontání” v případě zakoupení. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny “Provozní řád kempu/parkoviště”, “Provozní řád festivalu” nebo , “Provozní řád místa kontání”.

    
 3. Proces uzavření Smlouvy
  1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy pouze v českém jazyce. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením "OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY" v uživatelském rozhraní E-shopu.
  2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením "OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY". K potvrzení a souhlasu s obchodníma podmínka slouží zatrhávací políčko "Přečetl/a jsem Obchodní podmínky a bez výhrad s nimi souhlasím.". Po stisku tlačítka „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Provozovateli.
  3. Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
  4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
  5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
  6. Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, kopii obchodních podmínek ve formátu PDF, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
  7. Veškeré Zboží a vstupenky prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží a vstupenek. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Provozovatel se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu, s tím, že v případě nákupu elektronických vstupenek budou dodány v elektronické podobě do uživatelského účtu který byl zřízen s nákupem kupujícím. Elektronické vstupenky nemusí být k dispozici pro každé Zboží. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
  9. Cena za každé Zboží je uvedena u každého Zboží jednotlivě. U každého Zboží, případně v rámci objednávkového procesu jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem. Provozovatel je oprávněn připočítat Spotřebiteli k ceně vstupenky servisní poplatek za zpracování prodeje vstupenek prostřednictvím E-shopu. Servisní poplatek náleží E-shopu jakožto náhrada nákladů spojená se zpracováním objednávky, vystavením vstupenky a jejím doručením uživateli a hradí ho Uživatel.
  10. Vlivem technické chyby může dojít k přeprodání stanovené kapacity areálu/vstupenek. V takovém případě má Provozovatel právo objednávku automaticky stornovat. Pokud byla objednávka placena předem, budou veškeré částky vráceny Spotřebiteli/Uživateli stejnou formou.

    
 4. Kupní smlouva
  1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
   1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
   2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
   3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
   4. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
   5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením, doručením a distribucí daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v E-shopu.
   6. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
   7. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
   8. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem. Platba musí byt připsána na bankovní účet Provozovatele nejpozději do 7 dnů od provední objednávky v opačném případě má Provozovatel právo objednávku stornovat.
   9. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
   10. Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
   11. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
   12. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
   13. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
   14. Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
   15. Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
   16. Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
   17. Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
   18. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
   19. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
   20. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

     
 5. Reklamační řád
  1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
  2. Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
  3. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  4. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
  5. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
  6. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  7. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
  8. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Provozovatele.
  9. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
  10. V případě, že ze strany Provozovatele/Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu akce nebo k úplnému zrušení akce na kterou byla vstupenka zakoupena, bude kupující o této skutečnosti vyrozuměn. Provozovatele neodpovídá uživateli za to, že jej nebude možno prostřednictvím e-mailu který uvedl do objednávky včas zastihnout, ani za to, že uživatel obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
   1. Dojde-li ze strany Provozovatele/Pořadatele ke změně termínu akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu akce a to pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita, není-li u akce uvedeno jiné datum. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu akce z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele/Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci a jiné), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
   2. Dojde-li ze strany Provozovatele/Pořadatele k úplnému zrušení akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení akce z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele/Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci a jiné), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.
   3. Poukázky mají platnost 1 rok od data vystavení, do tohoto data je kupující povinen Poukaz uplatnit, jinak Poukaz pozbývá platnosti. Dnem uplatnění se rozumí den nákupu vstupenky na akci s využitím poukazu. Poukaz nelze směnit za peníze. V případě ztráty, odcizení či zničení Poukazu, se Poukaz nenahrazuje a nárok na jeho uplatnění zaniká.
  11. Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
  12. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
  13. Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
  14. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

    
 6. Osobní údaje
  1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je Provozovatel.
  2. Uživatel bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).
  3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
  4. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
   1. Smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný sekci doprava/platba, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
   2. Smluvnímu platebnímu systému, který si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam platebních systémů je dostupný v sekci doprava/platba, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo;
   3. Provozovateli e-shopového řešení v plném rozsahu.
   4. Provozovateli hostingového řešení v plném rozsahu.
   5. Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. Správce může předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR.
  5. Doba uložení
   1. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
   2. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
  6. Pro plátce DPH:
   1. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2024, musí být faktura uchována do konce roku 2034). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
  7. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
   1. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
    1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
    2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
    3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
    4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
    5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
    6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
  8. Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
   1. strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
   2. v písemné podobě;
  9. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
  10. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
  11. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
    
 7. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Pro nákup elektronických vstupenek je registrace povinná.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo neaktivní uživatelské účty smazat. Neaktivním účtem je myšlen účet který déle než 24 měsíců neprovedl žádnou objednávku a zároveň plynulo více než 24 měsíců od poslední platné elektronické vstupenky. 
    
 8. Prohlášení Provozovatele
  1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
  2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.
  3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
  4. Pořadatel, místo konání a umělec si vyhrazují právo trvat na tom, aby účastníci akce dodržovali všechny zdravotní a bezpečnostní protokoly a požadavky nutné pro vstup na akci stanovené pořadatelem akce, místem konání či umělcem bez ohledu na to, zda jsou tato opatření vyžadována zákonem (včetně například požadavku na předložení dokladu o očkování nebo negativního výsledku testu atd.).
  5. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.
    
 9. Rozhodné právo
  1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
    
 10. Účinnost
  1. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 24.03.2024.